سرخط خبرها
خانه / اسلایدر / قیمت به روز کورین

قیمت به روز کورین

قیمت به روز کورین

سری عرض

قیمت روز

قیمت مترطول گالری نمونه
       
تکسانیت برند کورینتکسانیت
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۸۶۰۱۶۹۴۹
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۳۸۰۰۰ تومان
Sahand-1 ۷۵CM ۷۵۰,۰۰۰تومان ۲۰۳,۸۰۴تومان لینک
Alvand-2 ۷۵CM ۷۷۰,۰۰۰تومان ۲۰۹,۲۳۹تومان لینک
Parou-3 ۷۵CM ۸۴۰,۰۰۰تومان ۲۲۸,۲۶۱تومان لینک
Taftan-4 ۷۵CM ۸۹۵,۰۰۰تومان ۲۴۳,۲۰۷تومان لینک
Diamond-6 ۷۵CM ۱,۱۷۰,۰۰۰تومان ۳۱۷,۹۳۵تومان لینک
Marble-7 ۷۵CM ۸۹۰,۰۰۰تومان ۲۴۱,۸۴۸تومان لینک
Golstone ۷۵CM ۵۹۷,۰۰۰تومان ۱۶۲,۲۲۸تومان لینک
Sahand1-100% ۷۵CM ۸۵۰,۰۰۰تومان ۲۳۰,۹۷۸تومان لینک
Taftan4-100% ۷۵CM ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان ۳۱۲,۵۰۰تومان لینک
Diamond6-100% ۷۵CM ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۳۸۰,۴۳۵تومان لینک
Parou3-100% ۷۵CM ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان ۲۷۱,۷۳۹تومان لینک
پلی گرانیت برند کورین – پلی گرانیت
تولید کشور ایران
تلفن سفارش
طول صفحه۳۶۰ سانتیمتر
هر چسب ۲۰۰۰۰ تومان
A ۷۷CM ۷۰۰,۰۰۰تومان ۱۹۴,۴۴۴تومان لینک
B ۷۷CM ۷۵۰,۰۰۰تومان ۲۰۸,۳۳۳تومان لینک
C ۷۷CM ۸۰۰,۰۰۰تومان ۲۲۲,۲۲۲تومان لینک
P ۷۷CM ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان ۳۰۵,۵۵۶تومان لینک
آتیستون برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۹۱۲۰۱۷۳۵۷۱
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
هر چسب ۱۸۰۰۰ تومان
ورق متری نیز موجود است
AP ۷۵CM ۶۱۵,۰۰۰تومان ۲۰۵,۰۰۰تومان لینک
AS ۷۵CM ۶۴۵,۰۰۰تومان ۲۱۵,۰۰۰تومان لینک
AM ۷۵CM ۶۶۵,۰۰۰تومان ۲۲۱,۶۶۷تومان لینک
AL ۷۵CM ۷۲۵,۰۰۰تومان ۲۴۱,۶۶۷تومان لینک
AT ۷۵CM ۸۴۵,۰۰۰تومان ۲۸۱,۶۶۷تومان لینک
ATLight ۷۵CM ۱,۰۴۵,۰۰۰تومان ۳۴۸,۳۳۳تومان لینک
AW ۷۵CM ۹۹۰,۰۰۰تومان ۳۳۰,۰۰۰تومان لینک
AP ۹۰CM ۷۳۸,۰۰۰تومان ۲۴۶,۰۰۰تومان لینک
AS ۹۰CM ۷۷۴,۰۰۰تومان ۲۵۸,۰۰۰تومان لینک
AM ۹۰CM ۷۹۸,۰۰۰تومان ۲۶۶,۰۰۰تومان لینک
AL ۹۰CM ۸۷۰,۰۰۰تومان ۲۹۰,۰۰۰تومان لینک
AT ۹۰CM ۱,۰۱۴,۰۰۰تومان ۳۳۸,۰۰۰تومان لینک
ATLight ۹۰CM ۱,۲۵۴,۰۰۰تومان ۴۱۸,۰۰۰تومان لینک
AW ۹۰CM ۱,۱۸۸,۰۰۰تومان ۳۹۶,۰۰۰تومان لینک
فابریون برند کورین – فابریون
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۱۰۰۰۰ تومان
گرانیت سازان سابق – سوپر استون
Gr1 ۷۵CM ۷۶۷,۰۰۰تومان ۲۰۸,۴۲۴تومان لینک
Gr2 ۷۵CM ۸۶۲,۰۰۰تومان ۲۳۴,۲۳۹تومان لینک
Gr3 ۷۵CM ۹۱۶,۰۰۰تومان ۲۴۸,۹۱۳تومان لینک
Gr4 ۷۵CM ۹۶۸,۰۰۰تومان ۲۶۳,۰۴۳تومان لینک
Gr5 ۷۵CM ۱,۲۷۲,۰۰۰تومان ۳۴۵,۶۵۲تومان لینک
اورانوس برند کورین – اورانوس
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۶۶۵۶۷۹۴۸
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
هر چسب ۲۸۰۰۰ تومان
Mayse1 ۷۵CM ۶۲۵,۰۰۰تومان ۱۷۰,۷۶۵تومان لینک
Mayse2 ۷۵CM ۶۶۰,۰۰۰تومان ۱۸۰,۳۲۸تومان لینک
Mayse3 ۷۵CM ۷۱۰,۰۰۰تومان ۱۹۳,۹۸۹تومان لینک
Mayse4 ۷۵CM ۷۸۵,۰۰۰تومان ۲۱۴,۴۸۱تومان لینک
S ۷۵CM ۷۶۵,۰۰۰تومان ۲۰۹,۰۱۶تومان لینک
Gr1 ۷۵CM ۷۶۵,۰۰۰تومان ۲۰۹,۰۱۶تومان لینک
Gr2 ۷۵CM ۸۲۰,۰۰۰تومان ۲۲۴,۰۴۴تومان لینک
Gr3 ۷۵CM ۹۶۰,۰۰۰تومان ۲۶۲,۲۹۵تومان لینک
Gr4 ۷۵CM ۱,۳۴۰,۰۰۰تومان ۳۶۶,۱۲۰تومان لینک
SP ۷۵CM ۱,۳۴۰,۰۰۰تومان ۳۶۶,۱۲۰تومان لینک
آنا برند کورین – آنا
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۹۱۳۳۳۳۵۳۸۹
طول صفحه۳۵۰ سانتیمتر
هر چسب ۳۰۰۰ تومان
عدم موجودی
S ۷۵CM ۶۰۰,۰۰۰تومان ۱۷۱,۴۲۹تومان لینک
T ۷۵CM ۹۰۰,۰۰۰تومان ۲۵۷,۱۴۳تومان لینک
استارون برند کورین – استارون
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۵۳۱۰۰ تومان
خرید سه چسب الزامی
Solid-0 ۷۵CM ۱,۰۶۷,۰۰۰تومان ۲۸۹,۹۴۶تومان لینک
Sanded-4 ۷۵CM ۱,۰۶۷,۰۰۰تومان ۲۸۹,۹۴۶تومان لینک
Aspen-6 ۷۵CM ۱,۳۱۰,۰۰۰تومان ۳۵۵,۹۷۸تومان لینک
Pebble-5 ۷۵CM ۱,۴۸۴,۰۰۰تومان ۴۰۳,۲۶۱تومان لینک
Metallic-8 ۷۵CM ۱,۴۸۴,۰۰۰تومان ۴۰۳,۲۶۱تومان لینک
Quarry-2 ۷۵CM ۱,۶۶۱,۰۰۰تومان ۴۵۱,۳۵۹تومان لینک
Talus-3 ۷۵CM ۱,۶۶۱,۰۰۰تومان ۴۵۱,۳۵۹تومان لینک
Tempest1 ۷۵CM ۲,۵۹۷,۰۰۰تومان ۷۰۵,۷۰۷تومان لینک
هانکس برند کورین – هانکس
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۲۵۰۰۰ تومان
واردکننده : نوین چوب
Gr1 ۷۵CM ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان ۲۷۱,۷۳۹تومان لینک
Gr2 ۷۵CM ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان ۲۸۵,۳۲۶تومان لینک
Gr3 ۷۵CM ۱,۱۸۰,۰۰۰تومان ۳۲۰,۶۵۲تومان لینک
Gr4 ۷۵CM ۱,۵۲۰,۰۰۰تومان ۴۱۳,۰۴۳تومان لینک
Gr5 ۷۵CM ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان ۴۷۵,۵۴۳تومان لینک
هایمکس برند کورین – هایمکس
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۳۰۰۰۰ تومان
وارد کننده : رامند
SGP ۷۵CM ۱,۰۸۰,۰۰۰تومان ۲۹۳,۴۷۸تومان لینک
SLight ۷۵CM ۱,۲۷۰,۰۰۰تومان ۳۴۵,۱۰۹تومان لینک
V ۷۵CM ۱,۷۱۰,۰۰۰تومان ۴۶۴,۶۷۴تومان لینک
TMW ۷۵CM ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان ۵۰۲,۷۱۷تومان لینک

در مورد قیمت به روز کورین لازم به ذکر است :
– عرض تمام صفحات ۷۵ سامنتیمتر و ضخامت ۱۲ میلیمتر می باشد، ضخامت صفحه اجرا شده با صفحه خام اختلاف دارد.
– قیمت به روز کورین بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های ۶ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– صفحات بصورت ورق فروخته می شوند، ولی قیمت متر طول فقط جهت اطلاع اعلام شده است و هیچ کاربردی ندارد
– قیمت به روز کورین های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید
– این تعرفه ها ویژه کورین کاران محترم می باشد و برای مصرف کنندگان اصلاَ کاربردی ندارد

نظر شما در مورد بروز بودن قیمت ها :

۰

User Rating: ۳.۶ ( ۸ votes)

همچنین ببینید

هیدروکسید آلومینیوم – ATH

هیدروکسید آلومینیوم – ATH به دلیل داشتن کاربردهای مهم و مختلف درصنعت از اهمیت خاصی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *