سرخط خبرها
خانه / اسلایدر / قیمت به روز کورین

قیمت به روز کورین

قیمت به روز کورین

سری عرض

قیمت روز

قیمت مترطول گالری نمونه
       
برند کورینتکسانیت
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۸۶۰۱۶۹۴۹
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۳۸۰۰۰ تومان
Sahand-1 ۷۵CM ۷۵۰,۰۰۰تومان ۲۰۳,۸۰۴تومان
Alvand-2 ۷۵CM ۷۷۰,۰۰۰تومان ۲۰۹,۲۳۹تومان
Parou-3 ۷۵CM ۸۴۰,۰۰۰تومان ۲۲۸,۲۶۱تومان
Taftan-4 ۷۵CM ۸۹۵,۰۰۰تومان ۲۴۳,۲۰۷تومان
Diamond-6 ۷۵CM ۱,۱۷۰,۰۰۰تومان ۳۱۷,۹۳۵تومان
Marble-7 ۷۵CM ۸۹۰,۰۰۰تومان ۲۴۱,۸۴۸تومان
Golstone ۷۵CM ۵۹۷,۰۰۰تومان ۱۶۲,۲۲۸تومان
Sahand1-100% ۷۵CM ۸۵۰,۰۰۰تومان ۲۳۰,۹۷۸تومان
Taftan4-100% ۷۵CM ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان ۳۱۲,۵۰۰تومان
Diamond6-100% ۷۵CM ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۳۸۰,۴۳۵تومان
Parou3-100% ۷۵CM ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان ۲۷۱,۷۳۹تومان
برند کورین – پلی گرانیت
تولید کشور ایران
تلفن سفارش
طول صفحه۳۶۰ سانتیمتر
هر چسب ۲۰۰۰۰ تومان
A ۷۷CM ۷۰۰,۰۰۰تومان ۱۹۴,۴۴۴تومان
B ۷۷CM ۷۵۰,۰۰۰تومان ۲۰۸,۳۳۳تومان
C ۷۷CM ۸۰۰,۰۰۰تومان ۲۲۲,۲۲۲تومان
P ۷۷CM ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان ۳۰۵,۵۵۶تومان
برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۹۱۲۰۱۷۳۵۷۱
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
هر چسب ۱۸۰۰۰ تومان
ورق متری نیز موجود است
AP ۷۵CM ۶۱۵,۰۰۰تومان ۲۰۵,۰۰۰تومان
AS ۷۵CM ۶۴۵,۰۰۰تومان ۲۱۵,۰۰۰تومان
AM ۷۵CM ۶۶۵,۰۰۰تومان ۲۲۱,۶۶۷تومان
AL ۷۵CM ۷۲۵,۰۰۰تومان ۲۴۱,۶۶۷تومان
AT ۷۵CM ۸۴۵,۰۰۰تومان ۲۸۱,۶۶۷تومان
ATLight ۷۵CM ۱,۰۴۵,۰۰۰تومان ۳۴۸,۳۳۳تومان
AW ۷۵CM ۹۹۰,۰۰۰تومان ۳۳۰,۰۰۰تومان
AP ۹۰CM ۷۳۸,۰۰۰تومان ۲۴۶,۰۰۰تومان
AS ۹۰CM ۷۷۴,۰۰۰تومان ۲۵۸,۰۰۰تومان
AM ۹۰CM ۷۹۸,۰۰۰تومان ۲۶۶,۰۰۰تومان
AL ۹۰CM ۸۷۰,۰۰۰تومان ۲۹۰,۰۰۰تومان
AT ۹۰CM ۱,۰۱۴,۰۰۰تومان ۳۳۸,۰۰۰تومان
ATLight ۹۰CM ۱,۲۵۴,۰۰۰تومان ۴۱۸,۰۰۰تومان
AW ۹۰CM ۱,۱۸۸,۰۰۰تومان ۳۹۶,۰۰۰تومان
برند کورین – فابریون
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۱۰۰۰۰ تومان
گرانیت سازان سابق – سوپر استون
Gr1 ۷۵CM ۷۶۷,۰۰۰تومان ۲۰۸,۴۲۴تومان
Gr2 ۷۵CM ۸۶۲,۰۰۰تومان ۲۳۴,۲۳۹تومان
Gr3 ۷۵CM ۹۱۶,۰۰۰تومان ۲۴۸,۹۱۳تومان
Gr4 ۷۵CM ۹۶۸,۰۰۰تومان ۲۶۳,۰۴۳تومان
Gr5 ۷۵CM ۱,۲۷۲,۰۰۰تومان ۳۴۵,۶۵۲تومان
برند کورین – اورانوس
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۶۶۵۶۷۹۴۸
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
هر چسب ۲۸۰۰۰ تومان
Mayse1 ۷۵CM ۶۲۵,۰۰۰تومان ۱۷۰,۷۶۵تومان
Mayse2 ۷۵CM ۶۶۰,۰۰۰تومان ۱۸۰,۳۲۸تومان
Mayse3 ۷۵CM ۷۱۰,۰۰۰تومان ۱۹۳,۹۸۹تومان
Mayse4 ۷۵CM ۷۸۵,۰۰۰تومان ۲۱۴,۴۸۱تومان
S ۷۵CM ۷۶۵,۰۰۰تومان ۲۰۹,۰۱۶تومان
Gr1 ۷۵CM ۷۶۵,۰۰۰تومان ۲۰۹,۰۱۶تومان
Gr2 ۷۵CM ۸۲۰,۰۰۰تومان ۲۲۴,۰۴۴تومان
Gr3 ۷۵CM ۹۶۰,۰۰۰تومان ۲۶۲,۲۹۵تومان
Gr4 ۷۵CM ۱,۳۴۰,۰۰۰تومان ۳۶۶,۱۲۰تومان
SP ۷۵CM ۱,۳۴۰,۰۰۰تومان ۳۶۶,۱۲۰تومان
برند کورین – آنا
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۹۱۳۳۳۳۵۳۸۹
طول صفحه۳۵۰ سانتیمتر
هر چسب ۳۰۰۰ تومان
عدم موجودی
S ۷۵CM ۶۰۰,۰۰۰تومان ۱۷۱,۴۲۹تومان
T ۷۵CM ۹۰۰,۰۰۰تومان ۲۵۷,۱۴۳تومان
برند کورین – استارون
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۵۳۱۰۰ تومان
خرید سه چسب الزامی
Solid-0 ۷۵CM ۱,۰۶۷,۰۰۰تومان ۲۸۹,۹۴۶تومان
Sanded-4 ۷۵CM ۱,۰۶۷,۰۰۰تومان ۲۸۹,۹۴۶تومان
Aspen-6 ۷۵CM ۱,۳۱۰,۰۰۰تومان ۳۵۵,۹۷۸تومان
Pebble-5 ۷۵CM ۱,۴۸۴,۰۰۰تومان ۴۰۳,۲۶۱تومان
Metallic-8 ۷۵CM ۱,۴۸۴,۰۰۰تومان ۴۰۳,۲۶۱تومان
Quarry-2 ۷۵CM ۱,۶۶۱,۰۰۰تومان ۴۵۱,۳۵۹تومان
Talus-3 ۷۵CM ۱,۶۶۱,۰۰۰تومان ۴۵۱,۳۵۹تومان
Tempest1 ۷۵CM ۲,۵۹۷,۰۰۰تومان ۷۰۵,۷۰۷تومان
برند کورین – هانکس
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۲۵۰۰۰ تومان
واردکننده : نوین چوب
Gr1 ۷۵CM ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان ۲۷۱,۷۳۹تومان
Gr2 ۷۵CM ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان ۲۸۵,۳۲۶تومان
Gr3 ۷۵CM ۱,۱۸۰,۰۰۰تومان ۳۲۰,۶۵۲تومان
Gr4 ۷۵CM ۱,۵۲۰,۰۰۰تومان ۴۱۳,۰۴۳تومان
Gr5 ۷۵CM ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان ۴۷۵,۵۴۳تومان
برند کورین – هایمکس
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۲۵۰۰۰ تومان
وارد کننده : رامند
SGP ۷۵CM ۱,۰۲۰,۰۰۰تومان ۲۷۷,۱۷۴تومان
SLight ۷۵CM ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۳۲۶,۰۸۷تومان
V ۷۵CM ۱,۶۲۰,۰۰۰تومان ۴۴۰,۲۱۷تومان
TMW ۷۵CM ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان ۴۷۵,۵۴۳تومان

در مورد قیمت به روز کورین لازم به ذکر است :
– عرض تمام صفحات ۷۵ سامنتیمتر و ضخامت ۱۲ میلیمتر می باشد، ضخامت صفحه اجرا شده با صفحه خام اختلاف دارد.
– قیمت به روز کورین بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های ۶ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– صفحات بصورت ورق فروخته می شوند، ولی قیمت متر طول فقط جهت اطلاع اعلام شده است و هیچ کاربردی ندارد
– قیمت به روز کورین های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید
– این تعرفه ها ویژه کورین کاران محترم می باشد و برای مصرف کنندگان اصلاَ کاربردی ندارد

نظر شما در مورد بروز بودن قیمت ها :

۰

User Rating: ۳.۰۳ ( ۵ votes)

همچنین ببینید

تولید صفحات ۱۰۰٪ اکریلیک در ایران

در طی بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه ، حمام ، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *