سرخط خبرها
خانه / اسلایدر / قیمت به روز کورین

قیمت به روز کورین

قیمت به روز کورین

سری عرض

قیمت روز

قیمت اجرای متر گالری نمونه
       
تکسانیت برند کورینتکسانیت
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۸۶۰۱۶۹۴۹
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۳۸۰۰۰ تومان
Sahand-1 ۷۵CM ۷۹۵,۰۰۰تومان ۴۵۴,۰۳۳تومان لینک
Alvand-2 ۷۵CM ۸۲۰,۰۰۰تومان ۴۶۰,۸۲۶تومان لینک
Parou-3 ۷۵CM ۸۵۰,۰۰۰تومان ۴۶۸,۹۷۸تومان لینک
Taftan-4 ۷۵CM ۹۵۰,۰۰۰تومان ۴۹۶,۱۵۲تومان لینک
Diamond-6 ۷۵CM ۱,۲۷۰,۰۰۰تومان ۵۸۳,۱۰۹تومان لینک
Marble-7 ۷۵CM ۹۹۰,۰۰۰تومان ۵۰۷,۰۲۲تومان لینک
Golstone ۷۵CM ۵۰۰,۰۰۰تومان ۳۷۳,۸۷۰تومان لینک
Sahand1-100% ۷۵CM ۹۵۰,۰۰۰تومان ۴۹۶,۱۵۲تومان لینک
Taftan4-100% ۷۵CM ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۵۶۴,۰۸۷تومان لینک
Diamond6-100% ۷۵CM ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان ۶۴۵,۶۰۹تومان لینک
Parou3-100% ۷۵CM ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان ۵۳۶,۹۱۳تومان لینک
پلی گرانیت برند کورین – پلی گرانیت
تولید کشور ایران
تلفن سفارش
طول صفحه۳۶۰ سانتیمتر
هر چسب ۲۰۰۰۰ تومان
A ۷۷CM ۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۱۴,۴۴۴تومان لینک
B ۷۷CM ۷۵۰,۰۰۰تومان ۴۲۸,۳۳۳تومان لینک
C ۷۷CM ۸۰۰,۰۰۰تومان ۴۴۲,۲۲۲تومان لینک
P ۷۷CM ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان ۵۲۵,۵۵۶تومان لینک
آتیستون برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۹۱۲۰۱۷۳۵۷۱
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
هر چسب ۱۸۰۰۰ تومان
ورق متری نیز موجود است
AP ۷۵CM ۶۱۵,۰۰۰تومان ۴۲۳,۰۰۰تومان لینک
AS ۷۵CM ۶۴۵,۰۰۰تومان ۴۳۳,۰۰۰تومان لینک
AM ۷۵CM ۶۶۵,۰۰۰تومان ۴۳۹,۶۶۷تومان لینک
AL ۷۵CM ۷۲۵,۰۰۰تومان ۴۵۹,۶۶۷تومان لینک
AT ۷۵CM ۸۴۵,۰۰۰تومان ۴۹۹,۶۶۷تومان لینک
ATLight ۷۵CM ۱,۰۴۵,۰۰۰تومان ۵۶۶,۳۳۳تومان لینک
AW ۷۵CM ۹۹۰,۰۰۰تومان ۵۴۸,۰۰۰تومان لینک
AP ۹۰CM ۷۳۸,۰۰۰تومان ۴۶۴,۰۰۰تومان لینک
AS ۹۰CM ۷۷۴,۰۰۰تومان ۴۷۶,۰۰۰تومان لینک
AM ۹۰CM ۷۹۸,۰۰۰تومان ۴۸۴,۰۰۰تومان لینک
AL ۹۰CM ۸۷۰,۰۰۰تومان ۵۰۸,۰۰۰تومان لینک
AT ۹۰CM ۱,۰۱۴,۰۰۰تومان ۵۵۶,۰۰۰تومان لینک
ATLight ۹۰CM ۱,۲۵۴,۰۰۰تومان ۶۳۶,۰۰۰تومان لینک
AW ۹۰CM ۱,۱۸۸,۰۰۰تومان ۶۱۴,۰۰۰تومان لینک
فابریون برند کورین – فابریون
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۱۰۰۰۰ تومان
گرانیت سازان سابق – سوپر استون
Gr1 ۷۵CM ۷۶۷,۰۰۰تومان ۴۱۸,۴۲۴تومان لینک
Gr2 ۷۵CM ۸۶۲,۰۰۰تومان ۴۴۴,۲۳۹تومان لینک
Gr3 ۷۵CM ۹۱۶,۰۰۰تومان ۴۵۸,۹۱۳تومان لینک
Gr4 ۷۵CM ۹۶۸,۰۰۰تومان ۴۷۳,۰۴۳تومان لینک
Gr5 ۷۵CM ۱,۲۷۲,۰۰۰تومان ۵۵۵,۶۵۲تومان لینک
اورانوس برند کورین – اورانوس
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۶۶۵۶۷۹۴۸
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
هر چسب ۲۸۰۰۰ تومان
Mayse1 ۷۵CM ۶۲۵,۰۰۰تومان ۳۹۸,۷۶۵تومان لینک
Mayse2 ۷۵CM ۶۶۰,۰۰۰تومان ۴۰۸,۳۲۸تومان لینک
Mayse3 ۷۵CM ۷۱۰,۰۰۰تومان ۴۲۱,۹۸۹تومان لینک
Mayse4 ۷۵CM ۷۸۵,۰۰۰تومان ۴۴۲,۴۸۱تومان لینک
S ۷۵CM ۷۶۵,۰۰۰تومان ۴۳۷,۰۱۶تومان لینک
Gr1 ۷۵CM ۷۶۵,۰۰۰تومان ۴۳۷,۰۱۶تومان لینک
Gr2 ۷۵CM ۸۲۰,۰۰۰تومان ۴۵۲,۰۴۴تومان لینک
Gr3 ۷۵CM ۹۶۰,۰۰۰تومان ۴۹۰,۲۹۵تومان لینک
Gr4 ۷۵CM ۱,۳۴۰,۰۰۰تومان ۵۹۴,۱۲۰تومان لینک
SP ۷۵CM ۱,۳۴۰,۰۰۰تومان ۵۹۴,۱۲۰تومان لینک
آنا برند کورین – آنا
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۹۱۳۳۳۳۵۳۸۹
طول صفحه۳۵۰ سانتیمتر
هر چسب ۳۰۰۰ تومان
عدم موجودی
S ۷۵CM ۶۰۰,۰۰۰تومان ۳۷۴,۴۲۹تومان لینک
T ۷۵CM ۹۰۰,۰۰۰تومان ۴۶۰,۱۴۳تومان لینک
استارون برند کورین – استارون
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۵۸۷۰۰ تومان
خرید سه چسب الزامی
Solid-0 ۷۵CM ۱,۲۴۹,۰۰۰تومان ۵۹۸,۱۰۲تومان لینک
Sanded-4 ۷۵CM ۱,۲۴۹,۰۰۰تومان ۵۹۸,۱۰۲تومان لینک
Aspen-6 ۷۵CM ۱,۴۸۱,۰۰۰تومان ۶۶۱,۱۴۶تومان لینک
Pebble-5 ۷۵CM ۱,۶۵۳,۰۰۰تومان ۷۰۷,۸۸۵تومان لینک
Metallic-8 ۷۵CM ۱,۶۵۳,۰۰۰تومان ۷۰۷,۸۸۵تومان لینک
Quarry-2 ۷۵CM ۱,۸۲۴,۰۰۰تومان ۷۵۴,۳۵۲تومان لینک
Talus-3 ۷۵CM ۱,۸۲۴,۰۰۰تومان ۷۵۴,۳۵۲تومان لینک
Tempest1 ۷۵CM ۲,۶۷۴,۰۰۰تومان ۹۸۵,۳۳۰تومان لینک
هانکس برند کورین – هانکس
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۳۰۰۰۰ تومان
واردکننده : نوین چوب
Gr1 ۷۵CM ۱,۰۸۰,۰۰۰تومان ۵۲۳,۴۷۸تومان لینک
Gr2 ۷۵CM ۱,۱۴۰,۰۰۰تومان ۵۳۹,۷۸۳تومان لینک
Gr3 ۷۵CM ۱,۲۸۰,۰۰۰تومان ۵۷۷,۸۲۶تومان لینک
Gr4 ۷۵CM ۱,۶۴۰,۰۰۰تومان ۶۷۵,۶۵۲تومان لینک
Gr5 ۷۵CM ۱,۸۸۰,۰۰۰تومان ۷۴۰,۸۷۰تومان لینک
هایمکس برند کورین – هایمکس
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۳۰۰۰۰ تومان
وارد کننده : رامند
SGP ۷۵CM ۱,۰۸۰,۰۰۰تومان ۵۲۳,۴۷۸تومان لینک
SLight ۷۵CM ۱,۲۷۰,۰۰۰تومان ۵۷۵,۱۰۹تومان لینک
V ۷۵CM ۱,۷۱۰,۰۰۰تومان ۶۹۴,۶۷۴تومان لینک
TMW ۷۵CM ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان ۷۳۲,۷۱۷تومان لینک

در مورد قیمت به روز کورین لازم به ذکر است :
– عرض تمام صفحات ۷۵ سامنتیمتر و ضخامت ۱۲ میلیمتر می باشد، ضخامت صفحه اجرا شده با صفحه خام اختلاف دارد.
– قیمت به روز کورین بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های ۶ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– صفحات بصورت ورق فروخته می شوند، ولی قیمت متر طول فقط جهت اطلاع اعلام شده است و هیچ کاربردی ندارد
– قیمت به روز کورین های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید
– این تعرفه ها ویژه کورین کاران محترم می باشد و برای مصرف کنندگان اصلاَ کاربردی ندارد

در مورد موارد اجرایی کورین نیز لازم به ذکر است :
– قیمت ها بر اساس حداکثر عرض ۶۰سانتی متر درنظر گرفته شده است، در مورد تا عرض ۹۰سانتی متر ضریب یک و نیم و تا عرض ۱۲۰ دوبرابر محاسبه می شود.
– بر روی تمام قیمت های فوق درصدی بنا به دوری یا نزدیکی به محل ساخت و اجرا و نصب به کل قیمت اضافه خواهد شد
– عرض استاندارد حداکثر ۵ سانتی متر درنظر گرفته شده است.
– قیمت های جای سینک – جای گاز – انواع ابزار بصورت جداگانه محاسبه می شود.

نظر شما در مورد بروز بودن قیمت ها :

۰

User Rating: ۳.۵ ( ۱۱ votes)

همچنین ببینید

مجریان معتبر

یک دیدگاه

  1. با سلام و تشکر بابت سایت خوبتون و همچنین ارائه اطلاعات مفید و قیمت ها در زمینه این صنعت
    موفق و پایدار باشید انشاالله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *