سرخط خبرها
خانه / اسلایدر / قیمت به روز کورین

قیمت به روز کورین

قیمت به روز کورین

سری عرض

قیمت روز

قیمت اجرای متر گالری نمونه
       
تکسانیت برند کورینتکسانیت
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۸۶۰۱۶۹۴۹
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۳۸۰۰۰ تومان
Sahand-1 ۷۵CM ۷۹۵,۰۰۰تومان ۴۵۴,۰۳۳تومان لینک
Alvand-2 ۷۵CM ۸۲۰,۰۰۰تومان ۴۶۰,۸۲۶تومان لینک
Parou-3 ۷۵CM ۸۵۰,۰۰۰تومان ۴۶۸,۹۷۸تومان لینک
Taftan-4 ۷۵CM ۹۵۰,۰۰۰تومان ۴۹۶,۱۵۲تومان لینک
Diamond-6 ۷۵CM ۱,۲۷۰,۰۰۰تومان ۵۸۳,۱۰۹تومان لینک
Marble-7 ۷۵CM ۹۹۰,۰۰۰تومان ۵۰۷,۰۲۲تومان لینک
Golstone ۷۵CM ۵۰۰,۰۰۰تومان ۳۷۳,۸۷۰تومان لینک
Sahand1-100% ۷۵CM ۹۵۰,۰۰۰تومان ۴۹۶,۱۵۲تومان لینک
Taftan4-100% ۷۵CM ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۵۶۴,۰۸۷تومان لینک
Diamond6-100% ۷۵CM ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان ۶۴۵,۶۰۹تومان لینک
Parou3-100% ۷۵CM ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان ۵۳۶,۹۱۳تومان لینک
پلی گرانیت برند کورین – پلی گرانیت
تولید کشور ایران
تلفن سفارش
طول صفحه۳۶۰ سانتیمتر
هر چسب ۲۰۰۰۰ تومان
A ۷۷CM ۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۱۴,۴۴۴تومان لینک
B ۷۷CM ۷۵۰,۰۰۰تومان ۴۲۸,۳۳۳تومان لینک
C ۷۷CM ۸۰۰,۰۰۰تومان ۴۴۲,۲۲۲تومان لینک
P ۷۷CM ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان ۵۲۵,۵۵۶تومان لینک
آتیستون برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۹۱۲۰۱۷۳۵۷۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۳۸۰۰۰ تومان
ورق متری نیز موجود است
AP ۷۵CM ۷۹۸,۰۰۰تومان ۴۵۴,۸۴۸تومان لینک
AS ۷۵CM ۸۴۸,۰۰۰تومان ۴۶۸,۴۳۵تومان لینک
AM ۷۵CM ۸۶۸,۰۰۰تومان ۴۷۳,۸۷۰تومان لینک
AL ۷۵CM ۹۶۸,۰۰۰تومان ۵۰۱,۰۴۳تومان لینک
AT ۷۵CM ۱,۱۲۸,۰۰۰تومان ۵۴۴,۵۲۲تومان لینک
ATLight ۷۵CM ۱,۳۶۸,۰۰۰تومان ۶۰۹,۷۳۹تومان لینک
AW ۷۵CM ۱,۲۹۸,۰۰۰تومان ۵۹۰,۷۱۷تومان لینک
AP ۹۰CM ۹۵۷,۶۰۰تومان ۴۹۸,۲۱۷تومان لینک
AS ۹۰CM ۱,۰۱۷,۶۰۰تومان ۵۱۴,۵۲۲تومان لینک
AM ۹۰CM ۱,۰۴۱,۶۰۰تومان ۵۲۱,۰۴۳تومان لینک
AL ۹۰CM ۱,۱۶۱,۶۰۰تومان ۵۵۳,۶۵۲تومان لینک
AT ۹۰CM ۱,۳۵۳,۶۰۰تومان ۶۰۵,۸۲۶تومان لینک
ATLight ۹۰CM ۱,۶۴۱,۶۰۰تومان ۶۸۴,۰۸۷تومان لینک
AW ۹۰CM ۱,۵۵۷,۶۰۰تومان ۶۶۱,۲۶۱تومان لینک
فابریون برند کورین – فابریون
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۲۰۰۰۰ تومان
گرانیت سازان سابق – سوپر استون
Gr1 ۷۵CM ۸۰۰,۰۰۰تومان ۴۳۷,۳۹۱تومان لینک
Gr2 ۷۵CM ۸۰۰,۰۰۰تومان ۴۳۷,۳۹۱تومان لینک
Gr3 ۷۵CM ۸۰۰,۰۰۰تومان ۴۳۷,۳۹۱تومان لینک
Gr4 ۷۵CM ۸۰۰,۰۰۰تومان ۴۳۷,۳۹۱تومان لینک
Gr5 ۷۵CM ۹۰۰,۰۰۰تومان ۴۶۴,۵۶۵تومان لینک
اورانوس برند کورین – اورانوس
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۶۶۵۶۷۹۴۸
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
هر چسب ۲۸۰۰۰ تومان
Mayse1 ۷۵CM ۶۹۵,۰۰۰تومان ۴۱۷,۸۹۱تومان لینک
Mayse2 ۷۵CM ۷۳۵,۰۰۰تومان ۴۲۸,۸۲۰تومان لینک
Mayse3 ۷۵CM ۷۹۰,۰۰۰تومان ۴۴۳,۸۴۷تومان لینک
Mayse4 ۷۵CM ۸۸۵,۰۰۰تومان ۴۶۹,۸۰۳تومان لینک
S ۷۵CM ۸۳۵,۰۰۰تومان ۴۵۶,۱۴۲تومان لینک
Gr1 ۷۵CM ۸۳۵,۰۰۰تومان ۴۵۶,۱۴۲تومان لینک
Gr2 ۷۵CM ۸۹۰,۰۰۰تومان ۴۷۱,۱۶۹تومان لینک
Gr3 ۷۵CM ۱,۰۲۵,۰۰۰تومان ۵۰۸,۰۵۵تومان لینک
Gr4 ۷۵CM ۱,۳۸۰,۰۰۰تومان ۶۰۵,۰۴۹تومان لینک
SP ۷۵CM ۱,۳۸۰,۰۰۰تومان ۶۰۵,۰۴۹تومان لینک
آنا برند کورین – آنا
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۹۱۳۳۳۳۵۳۸۹
طول صفحه۳۵۰ سانتیمتر
هر چسب ۳۰۰۰ تومان
عدم موجودی
S ۷۵CM ۶۰۰,۰۰۰تومان ۳۷۴,۴۲۹تومان لینک
T ۷۵CM ۹۰۰,۰۰۰تومان ۴۶۰,۱۴۳تومان لینک
استارون برند کورین – استارون
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۵۸۷۰۰ تومان
خرید سه چسب الزامی
Solid-0 ۷۵CM ۱,۲۴۹,۰۰۰تومان ۵۹۸,۱۰۲تومان لینک
Sanded-4 ۷۵CM ۱,۲۴۹,۰۰۰تومان ۵۹۸,۱۰۲تومان لینک
Aspen-6 ۷۵CM ۱,۴۸۱,۰۰۰تومان ۶۶۱,۱۴۶تومان لینک
Pebble-5 ۷۵CM ۱,۶۵۳,۰۰۰تومان ۷۰۷,۸۸۵تومان لینک
Metallic-8 ۷۵CM ۱,۶۵۳,۰۰۰تومان ۷۰۷,۸۸۵تومان لینک
Quarry-2 ۷۵CM ۱,۸۲۴,۰۰۰تومان ۷۵۴,۳۵۲تومان لینک
Talus-3 ۷۵CM ۱,۸۲۴,۰۰۰تومان ۷۵۴,۳۵۲تومان لینک
Tempest1 ۷۵CM ۲,۶۷۴,۰۰۰تومان ۹۸۵,۳۳۰تومان لینک
هانکس برند کورین – هانکس
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۳۲۰۰۰ تومان
واردکننده : نوین چوب
Gr1 ۷۵CM ۱,۱۸۵,۰۰۰تومان ۵۵۴,۰۱۱تومان لینک
Gr2 ۷۵CM ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۶۱۲,۴۳۵تومان لینک
Gr3 ۷۵CM ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان ۷۰۷,۵۴۳تومان لینک
Gr4 ۷۵CM ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان ۷۷۵,۴۷۸تومان لینک
Gr5 ۷۵CM ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان ۷۷۵,۴۷۸تومان لینک
هایمکس برند کورین – هایمکس
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۸۸۱۷۸۴۰۱
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
هر چسب ۳۲۵۰۰ تومان
وارد کننده : رامند
SGP ۷۵CM ۱,۱۷۵,۰۰۰تومان ۵۵۱,۷۹۳تومان لینک
SLight ۷۵CM ۱,۳۸۰,۰۰۰تومان ۶۰۷,۵۰۰تومان لینک
V ۷۵CM ۱,۸۶۰,۰۰۰تومان ۷۳۷,۹۳۵تومان لینک
TMW ۷۵CM ۱,۹۹۰,۰۰۰تومان ۷۷۳,۲۶۱تومان لینک

در مورد قیمت به روز کورین لازم به ذکر است :
– عرض تمام صفحات ۷۵ سامنتیمتر و ضخامت ۱۲ میلیمتر می باشد، ضخامت صفحه اجرا شده با صفحه خام اختلاف دارد.
– قیمت به روز کورین بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های ۶ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– صفحات بصورت ورق فروخته می شوند، ولی قیمت متر طول فقط جهت اطلاع اعلام شده است و هیچ کاربردی ندارد
– قیمت به روز کورین های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید
– این تعرفه ها ویژه کورین کاران محترم می باشد و برای مصرف کنندگان اصلاَ کاربردی ندارد

در مورد موارد اجرایی کورین نیز لازم به ذکر است :
– قیمت ها بر اساس حداکثر عرض ۶۰سانتی متر درنظر گرفته شده است، در مورد تا عرض ۹۰سانتی متر ضریب یک و نیم و تا عرض ۱۲۰ دوبرابر محاسبه می شود.
– بر روی تمام قیمت های فوق درصدی بنا به دوری یا نزدیکی به محل ساخت و اجرا و نصب به کل قیمت اضافه خواهد شد
– عرض استاندارد حداکثر ۵ سانتی متر درنظر گرفته شده است.
– قیمت های جای سینک – جای گاز – انواع ابزار بصورت جداگانه محاسبه می شود.

نظر شما در مورد بروز بودن قیمت ها :

۰

User Rating: ۳.۴۳ ( ۱۲ votes)

همچنین ببینید

مجریان معتبر

۹ دیدگاه

 1. با سلام و تشکر بابت سایت خوبتون و همچنین ارائه اطلاعات مفید و قیمت ها در زمینه این صنعت
  موفق و پایدار باشید انشاالله

 2. با سلام.قیمت صفحه کورین با عرض بیشتر از ۷۵سانتیمترمتفاوت است؟

 3. سلام من سمپل میخوام.

 4. سلام.من محیطی به مساحت٧٠٠متر دارم و بی استفاده مونده.قبلا دفتر فروش سنگ بوده.میتونم این کار رو اونجا انجام بدم شما مشاوره میدید و یا خیر.ممنونم از زحمتاتون.

  • سلام
   بستگی داره چه کاری می خواهید انجام بدید.
   با شماره های دفتر تماس بگیرید. اگر بتونیم راهنمایی می کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *