نمونه و سمپل سنگ هانکس G1

[insert_php] ShowInfoSample(“13208″,”هانکس”,”G1″,”250000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,””); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ هانکس G2

[insert_php] ShowInfoSample(“13210″,”هانکس”,”G2″,”250000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,””); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ هانکس G3

[insert_php] ShowInfoSample(“13414″,”هانکس”,”G3″,”250000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,””); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ هانکس G4

[insert_php] ShowInfoSample(“13418″,”هانکس”,”G4″,”250000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,””); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ هانکس G5

[insert_php] ShowInfoSample(“13452″,”هانکس”,”G5″,”250000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,””); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AW

[insert_php] ShowInfoSample(“17217″,”آتیستون”,”AW”,”220000″,”2166908600″,”کورین”,”ایران”,”اکرولیک اصلاح شده”,” صفحات با عرض ۹۰سانتی متری این شرکت ۲۰٪ افزایش قیمت دارد”); [/insert_php]