پشتیبانی02166908600

انواع چسب

چسب استارون-80گرمی

چسب اورانوس-70گرمی

چسب آتیستون -70 گرمی

چسب سوپراستون-80گرمی

چسب کاسل فیت-75گرمی

چسب کومه-75گرمی

چسب گلستون-150گرمی

چسب هانکس-80گرمی

چسب هایمکس-80گرمی

چسب مارمونایت-120گرمی

چسب نیکا-کاتریجی

چسب اورانوس-175

چسب اورانوس-178

چسب-ال جی 101

چسب-ال جی 109

چسب-آلوورا AS 220

چسب-کاپوچینو 230،280

چسب-کوکونات 140،110

چسب-وانیلا 160

چسب-PW 101
چسب چسب

چسب-PW 101

1200000 ریال

چسب-SS 240
چسب چسب

چسب-SS 240

3950000 ریال

چسب-CI 601
چسب چسب

چسب-CI 601

1200000 ریال

چسب-1150
چسب چسب

چسب-1150

1200000 ریال

چسب-CS 210
چسب چسب

چسب-CS 210

1200000 ریال

چسب-اکرولیک 174

چسب-اکرولیک 239

چسب-اکرولیک 304

چسب-اکرولیک 234

چسب-اکرولیک S 102

چسب-اکرولیک 305

چسب-اکرولیک 501

چسب-اکرولیک 300

چسب-اکرولیک 414

چسب-اکرولیک 401

چسب-اکرولیک 152

چسب-SS 440
چسب چسب

چسب-SS 440

3950000 ریال

چسب-SI 414
چسب چسب

چسب-SI 414

3950000 ریال

چسب-اکرولیک 290

چسب-هنکس 008

چسب-اکرولیک 242

چسب-اکرولیک 502

چسب-اکرولیک 400

چسب-ال جی 36

چسب-ال جی 26

چسب-ال جی 02

چسب-اکرولیک 420

چسب-هنکس 047

چسب-اکرولیک 245

چسب-Charcoal
چسب چسب

چسب-Charcoal

1500000 ریال

چسب-Marquina
چسب چسب

چسب-Marquina

1500000 ریال

چسب-Radiant Emerald

چسب-Carrina
چسب چسب

چسب-Carrina

1500000 ریال

چسب-Calcatta Gold

چسب-DN 301
چسب چسب

چسب-DN 301

1200000 ریال

چسب-1160
چسب چسب

چسب-1160

1200000 ریال

چسب-اورانوس-307

چسب TBS
چسب چسب

چسب TBS

2000000 ریال

چسب-105
چسب چسب

چسب-105

2100000 ریال

چسب-اورانوس-105

چسب-اورانوس-240

چسب-اکرولیک-153

چسب-اکرولیک-402

چسب-هنکس 028

چسب-هنکس 040

چسب-مارمونایت 120 گرمی

چسب-اکرولیک-179

چسب-1160
چسب چسب

چسب-1160

1200000 ریال

چسب-1160
چسب چسب

چسب-1160

1200000 ریال

چسب-اکرولیک-250

چسب-1050
چسب چسب

چسب-1050

1200000 ریال

چسب-اکرولیک - 206

چسب-سوپراستون -GS 300

چسب-سوپراستون - 1170

چسب-اکرولیک - 403

چسب تیسان اکرولیک

چسب-سوپراستون-os 220

چسب-اکرولیک - 503

چسب-سوپراستون - 911

چسب-سوپراستون - 1084

چسب-سوپراستون - 1107

چسب-اکرولیک - 303

چسب-هنکس - 021

چسب-سوپراستون - 941

چسب-سوپراستون - GS 230

چسب-اکرولیک - 405

چسب-اکرولیک - 231

چسب-اکرولیک 255

چسب-اکرولیک - 160

چسب-اکرولیک - 408

چسب-اکرولیک - 201

چسب-اکرولیک - 205

چسب-مارمونایت سفید -  101

چسب-مارمونایت مشکی - 201

چسب-سوپراستون 240

چسب-GR 291
چسب چسب

چسب-GR 291

2100000 ریال

چسب-5020
چسب چسب

چسب-5020

1200000 ریال

چسب استونیا

چسب کره ای seamerge

چسب xpeed
چسب چسب

چسب xpeed

2550000 ریال

- چسب seamerge
چسب چسب

- چسب seamerge

2100000 ریال

چسب-چسب کره ای Xpeed

چسب اکرولیک

چسب-هنکس-p005

چسب-کانفیاد

چسب-چسب سوپراستون

چسب-چسب اکرولیک کومه


منو
برو بالا